Παραλαβή Pack

Τα προϊόντα προς ανακατασκευή – δημιουργία παραλαμβάνονται μόνο εφόσον πληρωθεί το κόστος της διάγνωσης – εκτίμησης και στη συνέχεια για να υλοποιηθεί η ανακατασκευή – δημιουργία, καταβληθεί το 100% της εκτιμηθείσης αξίας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και τα πιθανά μεταφορικά έξοδα. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που ανακατασκευάστηκαν και δεν παραλήφθηκαν παρά τη σχετική ειδοποίηση της εταιρείας ή και αυτά που δεν επιδέχονται ανακατασκευής θα παραμένουν στην εταιρεία το πολύ για 5 εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα δίδονται προς ανακύκλωση, του παρόντος επέχοντος  θέση συναίνεσης προς τούτο του παραδίδοντος.

Scroll to top