Παραλαβή Pack

Τα προϊόντα προς ανακατασκευή – δημιουργία παραλαμβάνονται μόνο εφόσον πληρωθεί το κόστος της διάγνωσης – εκτίμησης και στη συνέχεια για να υλοποιηθεί η ανακατασκευή – δημιουργία, καταβληθεί το 100% της εκτιμηθείσης αξίας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και τα πιθανά μεταφορικά έξοδα. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που ανακατασκευάστηκαν και δεν παραλήφθηκαν παρά τη σχετική ειδοποίηση της εταιρείας ή και αυτά που δεν επιδέχονται ανακατασκευής θα παραμένουν στην εταιρεία το πολύ για 5 εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα δίδονται προς ανακύκλωση, του παρόντος επέχοντος  θέση συναίνεσης προς τούτο του παραδίδοντος.

Scroll to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο